RADZIKOWSKI: TEN ROK ZAPOWIADA SIĘ ŚWIETNIE

W dniach 1-3 marca 2013 w Co�lum�bus (stan Ohio)/USA, od�będą się jedne z naj�bar�dziej pre�sti�żo�wych za�wo�dów strong�man na Świe�cie. Będą to za�wody Arnold Strong�man Clas�sic, któ�rych ini�cja�to�rem jest nie kto inny jak sam Ar�nold Shwa�rze�neg�ger. W tym roku, po kilku la�tach nie�obec�no�ści na tej imprezie zo�ba�czymy znów Po�laka. Bę�dzie to za�wod�nik Fe�de�ra�cji Har�lem - Krzysz�tof Ra�dzi�kow�ski.